Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ της εταιρείας Computer Center που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Ευνόητο είναι ότι το επίπεδο της επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου θα εξαρτηθεί οπωσδήποτε και από την προσπάθεια που αυτό θα καταβάλλει ως εκπαιδευόμενος αλλά και ως εργαζόμενος στη συνέχεια.Σε κάθε περίπτωση, το ΆΡΙΣΤΟΝ προτείνει συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, καθώς και το βαθμό στον οποίο το καθένα από αυτά ταυτίζεται με τους επιμέρους παράγοντες της προσωπικότητας (πρωτογενείς και δευτερογενείς).
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ βασίζεται σε 30ετείς εξειδικευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας της Computer Academy σχετικά με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των διανοητικών απαιτήσεων των επαγγελμάτων και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος, οι οποίες συνδυάστηκαν με ψυχομετρικές μεθόδους και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η παρούσα έκδοση του ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS. Αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει αποκλειστικά η εταιρεία Computer Academy.

Η ένταξη εργαζομένων σε Τμήματα μιας επιχείρησης, η επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει ένας νέος και, γενικότερα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διανοητική διεργασία που μπορεί και πρέπει να συσχετιστεί με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα του υποψήφιου "επαγγελματία" προς όφελός του. Τρεις πρωτοπόροι ψυχολόγοι στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού (Kuder, Thurstone, και Strong) ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να μελετήσουν τη σύνδεση των ενδιαφερόντων των εργοδοτών με τα ενδιαφέροντα των υποψήφιων εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να προσδιορίσουν ποια επαγγέλματα θα τους ευχαριστούσε να κάνουν. Οι μελέτες που ακολούθησαν (Tavris, Super & Crites, Tyler, Harrington, Holland, κ.ά.) επιβεβαίωσαν την τακτική αυτή ως την πλέον ενδεδειγμένη.

Το πρόβλημα που ενδιαφέρει τους ψυχολόγους μπορεί να αναλυθεί στα εξής επιμέρους θέματα:

  1. Στον προσδιορισμό των διαφόρων κοινών στοιχείων που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα επαγγέλματα.
  2. Στη δημιουργία μεθόδων εκτίμησης για την οριοθέτηση των διαφόρων επαγγελμάτων, και τη συγκριτική μελέτη διαφόρων ατόμων εντός και εκτός καθενός από τα επαγγέλματα αυτά.
  3. Στο σχεδιασμό των διαδικασιών εκείνων που θα μπορούσαν να διαγνώσουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών για κάθε άτομο, με σκοπό τον προσδιορισμό των επαγγελματικών του προτιμήσεων.

Στην εποχή που ζούμε είναι σημαντικό ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε μέσα από αυτά να οδηγηθεί στο "γνώθι σαυτόν" και, εν τέλει, στη σωστή λήψη αποφάσεων. Πολλές φορές επιλέγουμε να ασχοληθούμε επαγγελματικά με κάτι που μας αρέσει στην προσωπική μας ζωή, χωρίς όμως να γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η φύση της εργασίας αυτής και ποιες οι απαιτήσεις της. Άλλες κλίσεις και ικανότητες απαιτούνται για επαγγέλματα που σχετίζονται με το χειρισμό μηχανών, άλλες για επαγγέλματα που απαιτούν ενασχόληση με τον άνθρωπο και άλλες για επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με ανάλυση πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων.

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που μας διακρίνουν -έμφυτες και επίκτητες- διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε τις ακόλουθες ικανότητες - δεξιότητες: γλωσσική, αριθμητική, υπολογιστική, μηχανική, λογική, εικαστική, αντιληπτική, νοητική, επικοινωνιακή, λήψη αποφάσεων, κ.λπ. Πολλά επαγγέλματα απαιτούν συνδυασμό προσωπικότητας - ικανοτήτων - δεξιοτήτων και, γι` αυτό, πρέπει με συνειδητή σκέψη να διαπιστώσουμε σε ποιον τομέα ανταποκρινόμαστε περισσότερο και σε ποιον λιγότερο, δεδομένου ότι η επιλογή της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας είναι μια καθοριστική στιγμή στη ζωή μας.

Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ βασίζεται σε ψυχομετρικές μεθόδους και τεχνικές, καθώς επίσης και σε διεθνή τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, και δεξιοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης τόσο μεμονωμένων όσο και συνδυασμού χαρακτηριστικών προσωπικότητας, ικανοτήτων - δεξιοτήτων που κατέχει ένα άτομο, με στόχο την αυτογνωσία και τη λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη του ατόμου και την αρμονική του ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, το τεστ υποδεικνύει επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του ατόμου, αναλύοντας την προσωπικότητα, τις ειδικές ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών. Στην περίπτωση που αυτές δεν έχουν καλλιεργηθεί σε επιθυμητό βαθμό, μπορούν να αναπτυχθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη σχετική εξάσκηση, καθότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίκτητες.