Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και δεν απαιτούν φυσική παρουσία, αρκεί η σύνδεση στο internet. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, όπου ο υποψήφιος αποφασίζει πως θα μελετήσει το υλικό-μάθημα χωρίς υποχρεωτική παρουσία και με βάση το δικό σου πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή και είναι εύκολα προσβάσιμο.
Image
Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και δεν απαιτούν φυσική παρουσία, αρκεί η σύνδεση στο internet. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, όπου ο υποψήφιος αποφασίζει πως θα μελετήσει το υλικό-μάθημα χωρίς υποχρεωτική παρουσία και με βάση το δικό σου πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή και είναι εύκολα προσβάσιμο.

Πρόγραμμα κατάρτισης:

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 800 ωρών (περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 200 ωρών), έχει δομηθεί μέσω της πολυετούς εμπειρίας του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (πιστοποιημένος ιδιωτικός πάροχος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ).

Έχει δομηθεί και βασίζεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΣ/64529/27-1-2017 ΦΕΚ Β’ 317 6/2/2018 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & επαναπροσανατολισμό προκειμένου ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

1. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
2. Συναφών επιχειρήσεων και σε δομές που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με προγράμματα Voucher (για ανέργους)
3. Σχολών Γονέων και ΚεΔιΒιΜ Δήμων (ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας).

Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα αναμένεται να συνυπολογιστεί στα απαιτούμενα κριτήρια για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργανώνεται από αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κ.Δ.Β.Μ. και ιδιωτικό φορέα εξειδικευμένο στο αντικείμενο της Συ.Ε.Π.

Στοιχεία Σεμιναρίου:

Τίτλος: Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών + ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Διάρκεια: 800 'Ωρες

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2431024697 - 2431200250
e-mail: seminars@aketh.gr

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 800 ωρών (περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 200 ωρών), έχει δομηθεί μέσω της πολυετούς εμπειρίας του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (πιστοποιημένος ιδιωτικός πάροχος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ).

Έχει δομηθεί και βασίζεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος (επίπεδο β’) σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα με τίτλο «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) καθώς και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΣ/64529/27-1-2017 ΦΕΚ Β’ 317 6/2/2018 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & επαναπροσανατολισμό προκειμένου ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιμόρφωση, ενδεικτικά, μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

1. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
2. Συναφών επιχειρήσεων και σε δομές που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με προγράμματα Voucher (για ανέργους)
3. Σχολών Γονέων και ΚεΔιΒιΜ Δήμων (ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας).

Τέλος, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα αναμένεται να συνυπολογιστεί στα απαιτούμενα κριτήρια για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργανώνεται από αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κ.Δ.Β.Μ. και ιδιωτικό φορέα εξειδικευμένο στο αντικείμενο της Συ.Ε.Π.

Στοιχεία Σεμιναρίου:

Τίτλος: Επαγγελματική Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Καριέρας: Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στελεχών + ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τύπος: Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Διάρκεια: 800 'Ωρες

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2431024697 - 2431200250
e-mail: seminars@aketh.gr

Καθήκοντα Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επιπέδου Β')

Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εντάσσονται στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) εκτελούν όλες τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.) Ειδικότερα εκτελούν τις επαγγελματικές εργασίες που αντιστοιχούν στις Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ) 1, 2, 3 του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και δεν απαιτούν φυσική παρουσία, αρκεί η σύνδεση στο internet. Η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, όπου ο υποψήφιος αποφασίζει πως θα μελετήσει το υλικό-μάθημα χωρίς υποχρεωτική παρουσία και με βάση το δικό σου πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή και είναι εύκολα προσβάσιμο. Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης διοργανώνονται και παρέχονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, σύμφωνα με τις επιδιωκόμενες επιταγές και αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.