ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
VOUCHER
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Είναι το σύστημα επιχορήγησης ωφελουμένων με επιταγές κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. Το Training Voucher αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους, κατά κύριο λόγο ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους Παρόχους (Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2). Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον Πάροχο. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα «δωρεάν εργαλείο εκπαίδευσης εργαζομένων» το οποίο δίνει την δυνατότητα:
  • Σε κάθε επιχείρηση να επιμορφώνει το προσωπικό της σε εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης τα οποία σωρευτικά θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα βελτιώσουν την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της.
  • Σε κάθε εργαζόμενο να αυξάνει τις γνώσεις του και να εξειδικεύει τα επαγγελματικά του προσόντα ώστε να παραμένει ανταγωνιστικός στην όλο και συνεχώς μεταβαλλόμενη και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.
Κάθε χρόνο υλοποιούνται δύο τομεακά προγράμματα ΛΑΕΚ από τον ΟΑΕΔ.
  1. Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
    Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι από ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς οι οποίοι καταβάλουν τις εργοδοτικές εισφορές (0,24%) στο ταμείο του ΙΚΑ για τους υπαλλήλους τους
  2. Πρόγραμμα Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49)
    Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι από ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους και υλοποιείται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών.

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το ΑΚΕΘ διοργανώνει επιμορφωτικά αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης  που ανταποκρίνονται με επιτυχία στη νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Τα σεμινάρια διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας, ενώ ορισμένα προσφέρονται και με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του οργανισμού μας. Στα σεμινάρια αυτά διδάσκουν εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι επιμορφωτές με μακροχρόνια εμπειρία τόσο στην κατάρτιση όσο και στην αγορά εργασίας.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το ΑΚΕΘ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν τα παρακάτω ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα 600 ωρών με έναρξή στις 1/10/2019 και λήξη στις 1/10/2020, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.