Πολιτική ποιότητας ΑΚΕΘ

Το ΑΚΕΘ έχει παρουσία στον χώρο της κατάρτισης και της διαχείρισης κεντρικών και αποκεντρωμένων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 2006. Βασική του φιλοσοφία να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, έρευνας και διακρατικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Δεσμεύεται για:

  • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών και καταρτιζόμενων του,
  • την ανάπτυξη ευέλικτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.
  • τη συμμόρφωση  των προϊόντων και υπηρεσιών του ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την λειτουργία του ως  περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνου οργανισμού.

 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

  • του καθορισμού στόχων και της στενής παρακολούθησης αυτών κατά τις ανασκοπήσεις της Ανώτατης Διοίκησης,
  • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της προσέγγισης διακινδύνευσης, της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού,
  • της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας και εκπαίδευσης,
  • της διατήρησης του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών του,
  • της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και προσωπικού,
  • της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2015.

 

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, υπηρεσιών και  διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα του ΑΚΕΘ και φιλοσοφία κάθε στελέχους του.

 

ISO 9001