ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας, διοργανώνει σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 160 ωρών, το οποίο σας επιτρέπει να γίνεται Εκπαιδευτής Ενηλίκων και να διεκδικήσετε μια θέση απασχόλησης σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ & ΚΔΒΜ), τα Δημόσια ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, οι Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) κ.α.

Πρόγραμμα κατάρτισης:

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (160 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι, με την παρακολούθησή του, θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
Ωφέλη Συμμετεχόντων:
Το σεμινάριο οδηγεί κατευθείαν στη διαδικασία των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ, για όσους εκπαιδευτές είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών (π.χ. ΛΑΕΚ), και δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία σε ενήλικες (160 ώρες). Οπότε, βάση ανακοίνωσης του ΕΟΠΠΕΠ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, που υλοποιείται από φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, με διάρκεια τουλάχιστον 100 ώρες.

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης του σεμιναρίου, μοριοδοτείται από Φορείς Δημοσίου και Δια Βίου Μάθησης.

Θεματικές Ενότητες του προγράμματος:
 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
 • Εκπαιδευτική πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων - Εναρκτήρια συνάντηση στην εκπ/ση ενηλίκων
 • Κριτικός στοχασμός και μετασχηματίζουσα μάθηση
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 • Διδασκαλία σε ευάλωτες ομάδες - Διαπολιτισμική ικανότητα
 • Εκπαιδευτικά μέσα και υλικά
 • Επικοινωνία στην ομάδα
 • Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Τράπεζα θεμάτων
 • Μικροδιδασκαλία

Διάρκεια σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Α.ΚΕ.Θ. σε συνεργασία με δημόσιο φορέα αντιστοιχεί σε μεικτή κατάρτιση 160 ωρών που περιλαμβάνει ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (εξ αποστάσεως) & Μελέτη Εκπαιδευτικού Υλικού.

 
Κόστος Προγράμματος: 200€

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2431024697 - 2431200250
e-mail: c.nistas@aketh.gr

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου, καθότι γίνεται σε συνεργασία με δημόσιο φορέα, οδηγεί σε συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι απόλυτα στοχευμένος στις απαιτήσεις του επαγγελματικού περιγράμματος του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτό καθορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.

Υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες  εξεταστικές  δοκιμασίες  είναι σύµφωνα µε την Απόφαση  65/24-5-2013 του ∆.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ:

 1. Γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά µε το  σχεδιασµό, την οργάνωση και την προετοιµασία του διδακτικού έργου, τις θεωρίες µάθησης  ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού – στόχου, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισµό της εκπαιδευόµενηςοµάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών – εποπτικών µέσων. 
 2. Παρουσίαση µικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών  για την αξιολόγηση του σχεδιασµού, των επιλογών και της υλοποίησης της µικροδιδασκαλίας.

Διάρκεια σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Α.ΚΕ.Θ. σε συνεργασία με δημόσιο φορέα αντιστοιχεί σε μεικτή κατάρτιση 160 ωρών που κατανέμονται ως εξής:

 • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2431024697 - 2431200250
e-mail: c.nistas@aketh.gr

Τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

Γιατί είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας; - Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση Πιστοποίησης;

«2. Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.».
(άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114))
«Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.».
(παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17))