ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το ΑΚΕΘ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες προετοιμασίας των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.

Πρόγραμμα κατάρτισης:

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου, καθότι γίνεται σε συνεργασία με δημόσιο φορέα, οδηγεί σε συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι απόλυτα στοχευμένος στις απαιτήσεις του επαγγελματικού περιγράμματος του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτό καθορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.

Υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες  εξεταστικές  δοκιμασίες  είναι σύµφωνα µε την Απόφαση  65/24-5-2013 του ∆.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ:

  1. Γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά µε το  σχεδιασµό, την οργάνωση και την προετοιµασία του διδακτικού έργου, τις θεωρίες µάθησης  ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού – στόχου, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισµό της εκπαιδευόµενηςοµάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών – εποπτικών µέσων. 
  2. Παρουσίαση µικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών  για την αξιολόγηση του σχεδιασµού, των επιλογών και της υλοποίησης της µικροδιδασκαλίας.

Διάρκεια σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Α.ΚΕ.Θ. σε συνεργασία με δημόσιο φορέα αντιστοιχεί σε μεικτή κατάρτιση 160 ωρών που κατανέμονται ως εξής:

  • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
  • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2431024697 - 2431200250
e-mail: c.nistas@aketh.gr

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου, καθότι γίνεται σε συνεργασία με δημόσιο φορέα, οδηγεί σε συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι απόλυτα στοχευμένος στις απαιτήσεις του επαγγελματικού περιγράμματος του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτό καθορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.

Υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες  εξεταστικές  δοκιμασίες  είναι σύµφωνα µε την Απόφαση  65/24-5-2013 του ∆.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ:

  1. Γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά µε το  σχεδιασµό, την οργάνωση και την προετοιµασία του διδακτικού έργου, τις θεωρίες µάθησης  ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσµού – στόχου, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισµό της εκπαιδευόµενηςοµάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών – εποπτικών µέσων. 
  2. Παρουσίαση µικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών  για την αξιολόγηση του σχεδιασµού, των επιλογών και της υλοποίησης της µικροδιδασκαλίας.

Διάρκεια σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από το Α.ΚΕ.Θ. σε συνεργασία με δημόσιο φορέα αντιστοιχεί σε μεικτή κατάρτιση 160 ωρών που κατανέμονται ως εξής:

  • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
  • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2431024697 - 2431200250
e-mail: c.nistas@aketh.gr

Τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.). Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.

Γιατί είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας; - Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση Πιστοποίησης;

«2. Από 1.9.2019 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.».
(άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114))
«Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.».
(παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17))