Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 19:13

Τελευταία εταιρική συνάντηση για το έργο Tutorbot for VET

Image
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στην τελευταία εταιρική συνάντηση του σχεδίου Tutorbot for Vet που πραγματοποιήθηκε στις 6/4/2021 διαδικτυακά οποία και συμμετείχε ως εταίρος το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.
Στην τελευταία συνάντηση παρουσιάστηκαν όλα τα πνευματικά προϊόντα του έργου. Δηλαδή η πλατφόρμα δημιουργίας chatbot, οι εκδόσεις alpha και beta των chatbots που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου, ο οδηγός δημιουργίας chatbot και τέλος το chatbot που βοηθά τους χρήστες να χτίσουν το δικό τους chatbot.

The procedures were completed in the last corporate meeting of the Tutorbot for Vet project that took place on 6/4/2021 online, in which the Development Center of Thessaly participated as a partner.
In the last meeting all the intellectual products of the project were presented. That is, the chatbot creation platform, the alpha and beta versions of the chatbots created within the project, the chatbot creation guide and finally the chatbot that helps users build their own chatbot.