Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 12:30

Συνέχιση Εργασιών του Ευρωπαϊκού Σχεδίου TutorBot

TutorBot Logo

Συνεχίζονται οι εργασίες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + "TUTORBOT FOR VET", στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας. Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός chatbot που ονομάζεται TutorBot που θα υποστηρίξει τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους.

Οι πρόοδοι της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο έχουν αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μάθησης.

Ένα από τα παραδείγματα είναι τα Chatbots. Chatbots είναι προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για τη διεξαγωγή συνομιλίας μέσω ακουστικών ή κειμενικών μεθόδων. Είναι μια μορφή συστήματος διαλόγου του εικονικού βοηθού. Η χρήση τους αυξήθηκε τεράστια τα τελευταία 5 χρόνια με το Internet of Things αλλά και με την ενσωμάτωσή τους στις πλατφόρμες μαζικής ανταλλαγής μηνυμάτων (Facebook Messenger, WeChat ή Kik). Αντί να κατεβάσετε μια άλλη εφαρμογή, οι χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για να ολοκληρώσουν άλλες εργασίες, όπως κράτηση τραπεζιού εστιατορίου ή έλεγχο του καιρού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή, το 37% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ εξακολουθεί να έχει χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ή καθόλου και μόνο το 20-25% διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που είναι σίγουροι ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην τάξη.

Καθώς τα προσαρμοσμένα συστήματα chatbot μπορούν να προσφέρουν στους σπουδαστές μια σειρά πλεονεκτημάτων και να λειτουργήσουν ως ψηφιακή μορφή διδασκαλίας, δημιουργούμε μαζί ένα Tutor Chatbot για να υποστηρίξουμε τους μαθητές στη διαδικασία εκμάθησης τους και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους. Για να γίνει αυτό, σκοπεύουμε να δώσουμε τα εργαλεία στους εκπαιδευτές για να δημιουργήσουν το δικό τους chatbot με τη μορφή μιας πλατφόρμας δημιουργών chatbot αλλά και 4 διαφορετικά chatbots γεμάτα με περιεχόμενο και συνδεδεμένα με τα μαθησιακά αποτελέσματα των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συμμετέχουν στα προγράμματα, καθώς και έναν οδηγό σχεδίασης chatbot και μια ενότητα κατάρτισης δημιουργίας chatbot για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των οργανώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη του δικού τους chatbot.

Το πρόγραμμα TUTORBOT συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 έως το Σεπτέμβριο του 2020 από 5 εταίρους: Edulog (FR), LogoPsyCom (BE), IFOA (IT), AKEΘ και CEPS Projectes Socials ES).

Work continues on the Erasmus + European Project "TUTORBOT FOR VET" in which the Thessaly Development Center is actively involved. The aim of the project is the creation of a chatbot called TutorBot that will support students in the learning process and the trainers in their training.

The advances of technology in the modern world has dramatically changed how we live our day-to-day lives, including in the learning processes.

One of the examples are Chatbots. Chatbots are computer programs that use artificial intelligence and machine learning to conduct conversation via auditory or textual methods. It is a form of dialog system of virtual assistant. Their usage have increased enormously in the last 5 years with the internet of things but also with their integration on massive messaging platform (Facebook Messenger, WeChat or Kik). Instead of downloading yet another app, users are comfortable using their messaging app to complete other tasks, like booking a table or checking the weather.

However, according to the data provided by the Commission, 37% of the EU workforce still has low digital skills, or none at all, and only 20-25% of them are taught by teachers who are confident using technology in the classroom.

As adapted chatbot systems can offer students a range of advantages and act as a digital form of tutoring, we are creating together a Tutor Chatbot to support the students in their learning process and the trainers in their training. To do so, we intend to give the tools to trainers to create their own chatbot in the form of a chatbot creator platform, but also 4 different chatbots, filled with content and connected to the learning outcomes of the VET centres involved in the projects, as well as a chatbot design guide and a chatbot creation training module to support trainers and VET organisations in developing their own chatbot.

The TUTORBOT project is co-funded by the European Union’s ERASMUS+ programme, and implemented from October 2018 to September 2020 by 5 partners: Edulog (FR), LogoPsyCom (BE), IFOA (IT), AKETH (GR) and CEPS Projectes Socials (ES).