Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 12:43

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΦΕΤ

Image
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η διασφάλιση ποιότητας, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων (απλούς χειριστές) που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω ΥΑ δεν προβλέπει διαδικασία αυτοεκπαίδευσης και ως εκ τούτου α) άτομα που πρόκειται στο μέλλον να συνάψουν σχέση εργασίας με τον εργοδότη-επιχείρηση τροφίμων ή/και β) άνεργοι και που όλοι οι ανωτέρω θα έχουν θέση στην επιχείρηση ως "χειριστές τροφίμων" κατά την έννοια της ΥΑ 14708/2007 δεν δύναται να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα του ΕΦΕΤ βάσει της σχετικής διαδικασίας που ορίζεται στην εν λόγω ΥΑ.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Η επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώνει σαφώς και επαρκώς την κατάρτιση του προσωπικού της μέσω τήρησης κατάλληλων αρχείων εκπαίδευσης, όπως αυτά προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, βασισμένο στις αρχές του HACCP που εφαρμόζει.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Από την υποχρέωηση παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων δύναται να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου συναφούν κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  • Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε διάστημα δύο ημερών και θα διαρκέσει 5 ώρες ημερησίως με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ' αποστάσεως κατάρτισης.
  • Μετά το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν για να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα 2431024697, 2431079767, 2431200250 ή συμπληρώνοντας  την κάτωθι φόρμα.