Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 14:50

Πρόγραμμα Κατάρτισης Επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Πρόγραμμα Κατάρτισης επανεδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού ΑΚΕΘ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

«SUB1: Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157704)»

Ωφελούμενοι - Δικαίωμα συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και να ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

•    εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
•    πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
•    εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

•    55 Καταλύματα
•    56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
•    77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 77.11, 77.34.10.02, 77.39.13.02)
•    79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
•    υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
•    92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 92.00.11.01)
•    93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
•    (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)
•    96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία
•    96.04.10.04)  

Η δράση περιλαμβάνει:

•    Κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών
•    Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων

Μέθοδος υλοποίησης:

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:
Εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€ (5€/ώρα κατάρτισης)

Διάρκεια προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης είναι 250 ώρες.

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως έξι (6) ώρες.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
  • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
  • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα
  • Βεβαίωση προυπηρεσίας ΕΦΚΑ
Θεματικά Αντικείμενα:

•    Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
•    Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
•    Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
•    Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
•    Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
•    Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA
•    Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.