Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 13:37

Αναμένεται νέα φάση αιτήσεων στο πρόγραμμα ανέργων

Image

Αναμένεται η νέα φάση αιτήσεων για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Voucher) μέσω του υποέργου «Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».

Προσοχή: Η νέα φάση αιτήσεων αφορά μόνο νέους καταρτιζόμενους. Όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες αποκλείονται από την νέα φάση αιτήσεων.

Ωφελούμενοι - Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Μέθοδος υλοποίησης:

 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό επίδομα

 • Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης μικτά).

Διάρκεια προγράμματος:

 • Η διάρκεια του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 200 ώρες.

 

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη φάση υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Δείτε παρακάτω τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο ΑΚΕΘ.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 • Online Branding και Επικοινωνία
 • Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • Κυκλική Οικονομία
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 • Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.
Image