Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 09:46

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτηση Συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, έχουν οι φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και πληρούν μια από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα.
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς.
 3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (Εισαγωγικό).
 
Ο ωφελούμενος υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του:
1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή στρατιωτικής ταυτότητας κατά περίπτωση.
2) Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, εκδοθείσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3) Προτυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «Δεν παρακολουθώ άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης, την παρούσα χρονική στιγμή»(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υ.Δ. 1 της παρούσας).
4) Βεβαίωση τράπεζας ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ή εκτύπωση από e-banking.
 
Η δράση θα υλοποιηθεί και περιλαμβάνει:
Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 750€ (150 ώρες Χ 5€ ανά ώρα κατάρτισης), και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και με τη συμμετοχή στις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων.
 
Αντικείμενα κατάρτισης
Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε γνωστικά αντικείμενα όπως αυτά αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.
Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν στις ακόλουθες οριζόντιες δεξιότητες ως εξής:
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας φορτοεκφορτωτή ξηράς – λιμένα, είναι οι εξής:
 • Εναρκτήρια συνάντηση και αξιολόγηση του Προγράμματος
 • Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας διακίνησης φορτίων Λιμένα ή Ξηράς με βάση το νέο πλαίσιο του ν.4455/2017 (μόνο θεωρητικό μέρος).
 • Διενέργεια εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών διακίνησης φορτίων στους λιμένες (35 ώρες θεωρητικό μέρος και 15 ώρες πρακτικό).
 • Διενέργεια εξειδικευμένων και επικίνδυνων φορτοεκφορτωτικών εργασιών διακίνησης φορτίων στην Ξηρά (εμπορευματικοί σταθμοί, Κεντρικές αγορές) (30 ώρες θεωρητικό μέρος και 15 ώρες πρακτικό).
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 18/01/2021 και ώρα 14:00 και λήγει την 28/02/2021 και ώρα 14:00. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί υπολογίζεται ο χρόνος υποβολής.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού ωφελούμενων ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.
Πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών