Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 15:45

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΑΚΕΘ - "TutorBot for VET"

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μάθησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 37% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ διαθέτει χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ή καμία και μόνον το 20-25% διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που είναι σίγουροι στη χρήση τεχνολογίας στην τάξη. Στις αρχές του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο περιλαμβάνει 11 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της χρήσης τεχνολογιών και της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στην εκπαίδευση. Μια από τις κύριες δράσεις της επικεντρώνεται στην υποστήριξη της ψηφιακής ετοιμότητας των γενικών και επαγγελματικών σχολείων ενισχύοντας την ψηφιακή τους ικανότητα.
 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταίροι δημιούργησαν αυτό το έργο που στοχεύει στο σχεδιασμό και τη δοκιμή μιας καινοτόμου ψηφιακής μεθοδολογίας για την ΕΕΚ που συνδυάζει την τεχνολογία Conversational Agent ή chatbot με μια σχεδιασμένη για αυτό το σκοπό αρθρωτή διαδρομή μάθησης.
 
Chatbots είναι προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για τη διεξαγωγή συνομιλίας μέσω ακουστικών ή κειμενικών μεθόδων. Είναι μια μορφή ενός συστήματος διαλόγου του εικονικού βοηθού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να μιλάνε ή να συμμετέχουν σε απλές συνομιλίες που δεν σχετίζονται με τα πεδία των βασικών συστημάτων τους. Η χρήση του αυξήθηκε τεράστια τα τελευταία 5 χρόνια με το Internet of things, αλλά και με την ενσωμάτωσή τους στις πλατφόρμες μαζικής ανταλλαγής μηνυμάτων (Facebook Messenger, WeChat ή Kik). Αντί να κατεβάσουν μια άλλη εφαρμογή, οι χρήστες άνετα χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για να ολοκληρώσουν άλλες εργασίες, όπως κράτηση τραπεζιού ή έλεγχο του καιρού.
 
Τα προσαρμοσμένα συστήματα chatbot μπορούν να προσφέρουν στους σπουδαστές μια σειρά πλεονεκτημάτων και να λειτουργήσουν ως ψηφιακή μορφή διδασκαλίας με βάση την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους με άμεσο και φυσικό τρόπο, ιδιαίτερα όταν η αλληλεπίδραση συμβαίνει μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα chatbots παρουσιάζουν την ικανότητα να δημιουργούν άτυπες συνδέσεις με τους χρήστες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την πανταχού παρούσα μάθηση, καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά σημαντικά στη μαθησιακή διαδικασία και τα οφέλη από τη διδασκαλία των σπουδαστών έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα στην επιστημονική βιβλιογραφία για όλους τους μαθητές και ειδικά για τους μειονεκτούντες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα Tutor Chatbot για να υποστηρίξουμε τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους. Προς τούτο σκοπεύουμε να δώσουμε τα εργαλεία στους εκπαιδευτές για να δημιουργήσουν το δικό τους chatbot με τη μορφή μιας πλατφόρμας δημιουργίας chatbot, αλλά και 4 διαφορετικά chatbots γεμάτα περιεχόμενο και συνδέδεμένα με τα μαθησιακά αποτελέσματα των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και οδηγό σχεδίασης chatbot και μια ενότητα κατάρτισης δημιουργίας chatbot για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των οργανώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη των δικών τους chatbots.
Tutorbot logo
Erasmus+ logo
The advances of technology in the modern world has dramatically changed how we live our day-to-day lives including the learning processes. However, according to the data provided by the Commission, 37% of the EU workforce has low digital skills or none and only 20-25% of them are taught by teachers who are confident using technology in the classroom. Early 2018, the Commission adopted a Digital Education Action Plan which includes 11 initiatives to support technology use and digital competence development in education, one of its key action focuses on supporting the digital readiness of both general and vocational schools by strengthening their digital capacity.
 
This is why the partners created this project that aims at designing and testing an innovative digital methodology for VET that combines Conversational Agent Technology or chatbot with an ad hoc designed modular learning path.
 
Chatbots are computer programs that use artificial intelligence and machine learning to conduct conversation via auditory or textual methods. It is a form of a dialog system of virtual assistant, giving them the ability to, for example, small talking or engaging in casual conversations unrelated to the scopes of their primary expert systems. Its usage has increased enormously in the last 5 years with the internet of things but also with their integration on massive messaging platform (Facebook Messenger, WeChat or Kik). Instead of downloading yet another app, users are comfortable using their messaging apps to complete other tasks, like booking a table or checking the weather.
 
Adapted chatbot systems can offer students a range of advantages and act as a digital form of tutoring based on their ability to respond to their needs in an immediate and natural manner, particularly where interaction occurs within the broader context of an integrated learning environment. Furthermore, chatbots exhibit the capacity to create informal connections with users that they can be leveraged to support ubiquity and self-directed learning as well as personal and professional development. These characteristics are extremely important in the learning process and the benefits of the tutoring of students has been demonstrated on many occasions in the scientific literature for all learners, and especially for the disadvantaged ones.
This is why we offer to create together a Tutor Chatbot to support the students in their learning process and the trainers in their training. To do so we intend give the tools to trainers to create their own chatbot in the form of a chatbot creator platform, but also 4 different chatbots, filled with content and connected to the learning outcomes of the VET centres involved in the project, as well as a chatbot design guide and a chatbot creation training module to support trainers and VET organisations in developing their own chatbots.