Πέμπτη, 19 Μαϊος 2022 12:20

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους ΛΑΕΚ 1-49 2022

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των εργαζομένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1- 49.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Α)Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 1-49 άτομα.

Β)Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (Εποχικοί).

  • Σε αυτή την κατηγορία οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.
  • Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια για το έτος 2021.

Πρόκειται για επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων, σε αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμά τους, με στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στο επάγγελμά τους.

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 40 ώρες και υλοποιούνται αποκλειστικά εκτός ωραρίου εργασίας. Ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αμείβονται με 200 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Οι εργοδότες δεν επιβαρύνονται με κάποιο κόστος.

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Image