Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 10:55

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ.

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 380 ώρες πρακτική άσκηση. Το επίδομα ανέρχεται στα 2.520€.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι άνεργοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 30-49 ετών.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.

II. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ενδεικτικά τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
  • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας – πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού
Στο τέλος της κατάρτισης θα δοθούν εξετάσεις πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.
Image
Υπολογίστε τα μόρια σας με την παρακάτω εφαρμογή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο υπολογισμός των μορίων δεν αποτελεί εγγραφή στο πρόγραμμα.


Ατομικό


Οικογενειακό
Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας:


Τα συνολικά σας μόρια είναι: