Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 15:22

Ημερίδα στο ΑΚΕΘ

Logo ENGAGE

Σας προσκαλούμε στις 20/06/2019 και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας σε ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο με τίτλο "Entrepreneurial Games for Growing Europeans - EN.GA.G.E" ( http://engagegame.eu/).

Το σχέδιο EN.GA.G.E στηρίζεται στη σύμπραξη εθνικών διπλών συνεργασιών που απαρτίζονται από ένα δευτεροβάθμιο σχολείο και ένα συνεργάτη τεχνικής γνώσης από τις χώρες Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και Γαλλία.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των καλών πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή νέων ψηφιακών παιχνιδιών.

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του σχεδίου ENGAGE, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες του σχεδίου καθώς και όλα τα πνευματικά του προϊόντα.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Ημερίδα Ενημέρωσης ENGAGE