Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 15:31

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών και η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου ανέρχεται στα € 5 ανά ώρα, συνολικά € 200.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Α)Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 1-49 άτομα.
 • Β)Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (Εποχικοί).
  • Σε αυτή την κατηγορία οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.
  • Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια για το έτος 2019.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει οι εργαζόμενοι να παρακολουθούν το σεμινάριο εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο θεωρητικό μέρος και ο αριθμός των διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως.

Θεματολογία

 1. Πληροφορική
 2. Τεχνικές διαπραγμάτευσης για την προώθηση πωλήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
 3. Διοίκηση επιχειρήσεων - Managment
 4. Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 5. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων - Haccp
 6.  Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 7. Συμβουλευτική σε θέματα υγείας
 8. Δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας
 9. Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων
 10. GDRP - Προστασία προσωπικών δεδομένων
 11. Οργάνωση και διαχείριση γραφείου
 12.  Σύγχρονο Management – οδηγός επιχειρηματικού σχεδίου 
 13. Οικονομική Διαχείριση και Marketing επιχειρήσεων 
 14. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Επίσης, δίνεται δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Ευρωπαϊκής αναγνώρισης προσόντων.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.