Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 12:29

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 600 ωρών

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 600 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 25-29 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 30-45 ΕΤΩΝ .

Επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
Εάν είσαι πτυχιούχος άνεργος ηλικίας 25-45 σε μία από τις παρακάτω σχολές έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€.
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) σας καλεί να υποβάλλετε αιτήσεις από 28-06-2019 έως 23-08-2019 στο πρόγραμμα που προκήρυξε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά την «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών και 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι κάτωθι κατηγορίες ανέργων:
 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994*.
 3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. παράρτημα ΙΙΙ.
 4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βλ. παράρτημα IV. * Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Περιλαμβάνεται το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Τα ποσά αυτά έχουν οριστεί σύμφωνα με τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση-βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»
 • Εκκαθαριστικό (φορολογικό έτος 2017)
 • Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που λαμβάνεται)
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας (Μέγιστος βαθμός 70 μόρια) Συνεχόμενη Ανεργία

1 μόριο ανά πλήρη μήνα
2 Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017
(Μέγιστος βαθμός 70 μόρια)
α) Ατομικό 0 - 3.500,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0 - 7.000,00 ευρώ
30
α)Ατομικό 3.501,00 - 5.000,00
β)Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 ευρώ
20
α)Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ
β)Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ
15
α)Ατομικό 8.001,00 ευρώ - 12.000,00 ευρώ
β)Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ26.000,00 ευρώ
10
α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω
β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω
0
3 Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) (Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)    
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ.

Για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο στον επίσημο ιστότοπο www.voucher.gov.gr
logo ESPA