Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 10:34

Αναμένεται νέα φάση αιτήσεων στο πρόγραμμα εργαζομένων

Πρόγραμμα voucher για 150.000 εργαζόμενους στις πράσινες δεξιότητες
Αναμένεται η νέα φάση αιτήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, διάρκειας 80 ωρών εργαζόμενους από όλους τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα.

Προσοχή: Η νέα φάση αιτήσεων αφορά μόνο νέους καταρτιζόμενους. Όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες αποκλείονται από την νέα φάση αιτήσεων.

Ωφελούμενοι - Δικαίωμα συμμετοχής:
 • Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται
 • Ηλικίας από 18 έως 64 ετών
 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει:
 • Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων. 
 • Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες
 • Πιστοποίηση  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Μέθοδος υλοποίησης:
Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Εκπαιδευτικό επίδομα

    Εκπαιδευτικό επίδομα 400€ (5€/ώρα κατάρτισης μικτά).


Διάρκεια προγράμματος:

    Η διάρκεια του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης είναι 80 ώρες. Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.
 
Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Δικαιολογητικά
 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
  • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
  • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
 4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα
 5. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα απευθύνεται προς "ΔΥΠΑ" και θα αναγράφει τα παρακάτω:

  - Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).

  - Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Δείτε παρακάτω τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο ΑΚΕΘ.


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
 • Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Κυκλική Οικονομία

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.


Image