Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 11:04

Ανακοινώθηκε το οριστικό μητρώο ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Image

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε το οριστικό μητρώο ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1/2020 Πρόσκλησης.

Το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ως εγκεκριμένος Πάροχος και έχοντας μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαθέτοντας δική του πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης (lms) στην ιστοσελίδα www.aketh.gr σας ενημερώνει ότι πρόκειται να υλοποιήσει το Voucher 30-49.

Όσοι επιτυχόντες επιθυμούν να συνεργαστούν με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν  είτε ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΚΕΘ (www.aketh.gr) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 2431024697, είτε αυτοπροσώπως σε συνεννόηση με το ΑΚΕΘ.

Ειδικότερα, αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούμενους ανέργους, γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των κλάδων:

  1. μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών,
  2. υγείας – πρόνοιας,
  3. τουρισμού και επισιτισμού

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
  4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο κάθε ωφελούμενος είναι 2.520€

Οι ενδιαφερόμενοι-επιτυχόντες μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή στο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»: