Συχνές Ερωτήσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

1) Τι είναι ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων;

Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

2) Τι είναι ο Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων;

Ως Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να συντονίζει και να εκπαιδεύει ομάδες Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της Δια Βίου μάθησης.

3) Τι είναι η Εκπαιδευτική Επάρκεια;

Ως Εκπαιδευτική Επάρκεια ορίζεται η αποδεδειγμένη ανταπόκριση στις Επαγγελματικές Λειτουργίες καθώς και η επιβεβαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, όπως αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Eκπαιδευτών. Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

4) Τι είναι το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων;

Ως Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων(στο εφεξής, «Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων») ορίζεται το Μητρώο που τηρείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο εντάσσονται οι Εκπαιδευτές που διαθέτουν πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

5) Για πιο λόγο να συμμετέχω στην διαδικασία πιστοποίησης;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.3879, στο άρθρο 24 του Ν.4115 και στο άρθρο 38 του Ν.4186 από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Παραδείγματα φορέων που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα:
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Σχολές Γονέων, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (Κ.Ε.Δ.Β.Μ.ΑΠ.), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) κ.ά.

6) Ποιος οργανισμός είναι υπεύθυνος για την συγκρότηση και την λειτουργία του Μητρώο;

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), συγκροτεί Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων,τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

7) Σε ποια ΥποΜητρώα χωρίζεται το Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων;

Το Μητρώο απαρτίζεται από τα εξής ΥποΜητρώα:
α) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και β) των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

8) Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας;

 • Οι Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) του ΕΟΠΠΕΠ (πρων ΕΚΕΠΙΣ)
 • Όσοι νέοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια.

9) Είμαι Εκπαιδευτής ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β), τι ισχύει στην περίπτωσή μου;

Οι Εκπαιδευτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών (Μητρώο Β), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/Β΄) εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

10) Είμαι Εκπαιδευτής ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) τι ισχύει;

Για τους Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο (Μητρώο Α) θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της απάντησης 14. Οι εκπαιδευτές αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που ήδη είχαν υποβάλει για την ένταξή τους στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 113613/22.11.2006 Κ.Υ.Α παρά μόνον επιπλέον ή και νέα δικαιολογητικά που έχουν ως συνέπεια τη μεταβολή της κατάταξής τους σε μια από τις κατηγορίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας,

11) Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτω για να ενταχθώ στο ΥποΜητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων;

α) Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.
Είτε:
β) Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τριετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, συναφή με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συναφείς τίτλοι σπουδών που επιτρέπουν την άσκηση ενός επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης τους δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών.

12) Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτω για να ενταχθώ στο ΥποΜητρώο των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων;

Οι υποψήφιοι για το Υπομητρώο «Εκπαιδευτών των Eκπαιδευτών Eνηλίκων» απαιτείται να διαθέτουν:
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή/και πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική» της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετή (5) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ή
β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master ή Διδακτορικό) με κατεύθυνση/ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών, η οποία αποκτήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών,
ή
γ) πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιμόρφωση διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών σε εκπαίδευση εκπαιδευτών από Δημόσιο Φορέα και αποδεδειγμένη δεκαετή (10ετή) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
και (αφορά και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις):
αποδεδειγμένη διδακτική πείρα 250 ωρών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη ή 500 ωρών στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη.
δ) πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

13) Θα χρειαστεί παρακολουθήσω  κάποια σεμινάρια ή μπορώ να πιστοποιηθώ απευθείας;

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την διαδρομή που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων

14) Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να συμμετέχω στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας

 1. Να υποβάλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης/Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ
 2. Να εκτυπώσετε και να υπογράψετε την Ηλεκτρονική Αίτηση
 3. Να καταθέσετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. (Για να δείτε τα ποσά πατήστε εδώ)
 4. Να αποστείλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία). Αναφέρετε εξωτερικά στο φάκελο την ένδειξη: Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ
 5. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εξής Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

15) Είχα υποβάλει αίτηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεταξύ 19.7.2013 έως 5.5.2014, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

'Οσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση, μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεταξύ 19.7.2013 έως 5.5.2014, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, απαιτείται υποχρεωτικά να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό στην εφαρμογή του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

16) Μετά την παραλαβή του φακέλου από τον ΕΟΠΠΕΠ τι γίνεται;

Εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφίους σε μία από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

 • Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας
 • Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας
 • Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
 • Μπορείτε να δείτε εδώ ποιοι εμπίμτουν σε κάθε κατηγορία.

17) Τι περιλαμβάνει η διαδικασία πιστοποίησης;

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων δύναται να περιλαμβάνει:

 1. Γραπτή εξεταστική δοκιμασία
 2. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας
 3. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Αναλυτικότερα στην Υπουργική Απόφαση, πατήστε εδώ

18) Πόση είναι η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης;

Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

19) Πότε θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια; Ποιο το κόστος;

Σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης πιστοποιημένων προγραμμάτων καθώς και την διαδικασία αξιολόγησης αναμένουμε σχετική ανακοίνωση από τον ΕΟΠΠΕΠ για τις ημερομηνίες, ώρες, κόστος κτλ.

20) Που μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα εδώ για να ενημερώνεστε συνεχώς για την δημιουργία τμημάτων παρακολούθησης, του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, την διαδικασία αξιολόγησης και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες.