Άρθρα

Young Blue Enterpreuneurs Across the World

enterpreuneurs

Σχετικά με το YBE

Ένα έργο που χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας περιφερειακών παράκτιων περιοχών.

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του YBE επικεντρώνονται στην συνεργασία, την ενδυνάμωση και την ανταλλαγή νέων από τις παράκτιες περιφερειακές περιοχές με λιγότερες ευκαιρίες λόγω γεωγραφικών και οικονομικών παραγόντων.

Εταίροι

 • Το πρόγραμμα YBE αποτελείται από ένα σύνολο ομάδων από διαφορετικές ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές που εργάζονται από κοινού.
 • Youth Cabildo Of Gran Canaria
 • SPEGC
 • Mojo de Caña
 • The Gambia YMCAs
 • AKETH-DCT
 • PYXIDA
 • Northern Caribbean University
 • RISE
 • Solid Ambitions Africa
 • VEDA

Δραστηριότητες

Το YBE θα αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση της ανταλλαγής και της συνεχούς κατάρτισης μεταξύ των εταίρων του έργου. Η πρώτη θα είναι η "Blue Week Gran Canaria".

Link

http://www.youngblueacrosstheworld.es

 

Δείτε το video "Blue Week of YBE Project" εδώ